You are here:      Home AAHCH
AAHCH
De AAHCH

De American Appaloosa Horse Club Holland is in 1990 opgericht en is een door de ApHC erkende vereniging. Naast het (mede-) organiseren van enkele wedstrijden per jaar verstrekt de AAHCH informatie met betrekking tot het registreren van Appaloosas, het overschrijven op naam van een nieuwe eigenaar, hengstenrapporten en overig "papierwerk", dat naar de ApHC in Moscow gezonden dient te worden.

Onder het kopje "FAQ" (Veel gestelde vragen) kunt u meer informatie vinden m.b.t. het invullen van bepaalde papieren.

 
Doelstellingen

De AAHCH heeft de volgende doelstellingen:

alt

- promotie van de American Appaloosa in het algemeen
- promotie en bevordering van het fokken van raszuivere American Appaloosas in Nederland
- informatie verstrekking over het fokken van American Appaloosa's, onder andere door iverse publicaties in western tijdschriften.

Ter ondersteuning van het fokken van raszuivere American Appaloosa's organiseert de AAHCH jaarlijks een "Stallion Service Auction" (SSA) met daaraan een verbonden futurity voor veulens en 4-jarigen die uit deze Stallion Service Auction worden geboren.

 
Lid worden van de AAHCH

Om lid te worden van de AAHCH hoeft u geen lid te zijn van de ApHC. Wel bieden we u een aantal voordelen met het lidmaatschap van de AAHCH:

  • - we organiseren wedstrijden en clinics
  • - korting op inschrijfgeld bij (de meeste) shows door ons georganiseerd
  • - gratis bemiddeling bij registraties of ander papierwerk van de ApHC

Het lidmaatschap van de AAHCH kost per kalenderjaar :

Individueel € 35,--
Partners € 50,--
Familie € 70,--


Lidmaatschap opzeggen

Om het lidmaatschap van de AAHCH op te zeggen stuurt u minimaal 1 maand voor het einde van het kalender jaar, een ondertekende brief met uw opzegging naar het secretariaat. Lidmaatschap wordt dan beeindigd met ingang van het nieuwe kalender jaar. 

Ledenadministratie AAHCH
Langsweg 15
8146 SE Dalmsholte

Of per email naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Regels en voorwaarden bij evenementen

Deelname aan en aanwezigheid bij dit evenement is geheel voor eigen risico. De organisatie noch de accommodatie eigenaar aanvaardt enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw paard en/of eigendommen, dan wel voor enig opgelopen letsel c.q. overlijden van een deelnemer en/of aanwezig paard of berijder tijdens de gehele duur van de wedstrijd.

Deelnemer/ster verklaart akkoord te gaan met het hier vermelde en verklaart dat het paard is ingeënt volgens geldende richtlijnen. Zowel deelnemer/ster als het paard zijn WA verzekerd. Deelnemer/ster gaat akkoord met de regels en voorwaarden vastgesteld door het ApHC regelboek, het wedstrijdsecretariaat en showmanagement zoals vermeld. 

De AAHCH wil u er met klem op wijzen dat de paardensport niet zonder gevaren uitgeoefend kan worden. De AAHCH heeft al het mogelijke gedaan om, binnen het gestelde van het Rulebook van de ApHC, de risico's te beperken en verwacht dan ook van u als deelnemer dat u er alles aan doet om het risico op een ongeval en/of de schade bij een ongeval tot een minimum te beperken. Het dragen van een cap kan bijdragen om eventueel letsel bij een ongeval te beperken en wij adviseren u dan ook om een Cap te dragen.Regels en Voorwaarden voor deelname aan evenementen die door de AAHCH worden georganiseerd.
1. Algemene voorwaarden voor deelname
a. Deelname aan en aanwezigheid bij door de AAHCH georganiseerde evenementen zoals wedstrijden, shows, lessen, clinics ed is geheel voor eigen risico. De organisatie noch de eigenaar van de accommodatie noch eventuele sponsoren aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van paarden of eigendommen van deelnemers of bezoekers, of voor enig opgelopen letsel of overlijden van een deelnemer of paard of berijder tijdens de gehele duur van de wedstrijd en / of clinic en / of evenement met inbegrip van aankomst op en vertrek van het terrein en directe omgeving.
b. Tevens verklaart ondergetekende dat het (de) door hem/haar ingeschreven paard(en) is (zijn) ingeënt volgens FEI-richtlijnen, dat zowel hij/zij zelf als het (de) paard(en) tenminste tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd en het (de) paard(en) vrij is (zijn) van besmettelijke ziekten.
c. Ondergetekende vrijwaart organisatie en de eigenaar van de accommodatie en de sponsoren van iedere aanspraak die hij/zij zelf of een in zijn/haar rechten getreden derde uit eigen dan wel zijn/haar naam jegens de organisatie en/of sponsoren en/of eigenaar van de accommodatie zou kunnen hebben.
d. Deelnemers aan een show, clinic of evenement die hun contributie niet voldaan hebben, dienen bij het voldoen van de kosten van het evenement, ook de openstaande contributie te betalen.
e. Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen tijdens het inrijden alsmede tijdens de wedstrijdonderdelen ten alle tijden een cap te dragen.
f. De organisatie van een clinic of evenement kan voorschrijven dat een cap verplicht is voor alle deelnemers.
g. Het niet voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op het evenement, kan uitsluiting van het evenement tot gevolg hebben zonder teruggaaf van betaalde bedragen voor deelname.

 

2. Aanmeldingen
a. Gebruik voor iedere unieke combinatie van ruiter en paard een apart inschrijfformulier.
b. Inschrijvingen kunnen per post en/of email worden gestuurd naar het aanmeld-adres. Ook voor de email geldt dat het inschrijfformulier ondertekend moet worden.
c. Voor inschrijvingen waar een ApHC-registratie vereist is moet een kopie van de volgende bewijzen meegestuurd te worden:
- ApHC registratiebewijs van het paard
- geldig ApHC lidmaatschapkaart van de ruiter
- geldig ApHC lidmaatschapkaart van de eigenaar (indien eigenaar en ruiter niet dezelfde persoon zijn).
d. Bij alle inschrijvingen dient tevens copiën van de hieronder genoemde informatie uit het paardenpaspoort meegestuurd te worden
- De tenaamstelling
- Alle pagina’s waarop vacinaties zijn vermeld.
e. Bij aankomst op het wedstrijdterrein dient u zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
f. Bij melding op het secretariaat moet u een geldig paspoort en/of inentingsboekje van het/de paard(en) kunnen tonen, alsmede het lidmaatschap van de ApHC (niet bij 'All Breed' klassen en niet bij onderlinge wedstrijd) en tevens het ApHC-certificaat van het paard (niet bij 'All Breed' klassen en niet bij onderlinge wedstrijd).
g. In die gevallen waar voor een onderlinge wedstrijd het ApHC certificaat van het paard niet overlegd kan worden beslist het AAHCH bestuur of deelname aan de onderlinge wedstrijd geoorloofd is.
h. Voor inschrijvingen van deelnemers jonger dan 18 jaar, dient een ouder / verzorger mede te ondertekenen.
i. Deelname aan de futurity kan alleen als lid van de AAHCH en het veulen dient show-gerechtigd te zijn volgens de ApHC-richtlijnen. Je kunt op de dag zelf lid worden van de AAHCH / ApHC.
j. Stand- of stalreserveringen kunnen niet worden geannuleerd. De stand/stal dient schoon te worden opgeleverd. Er kan een borg in rekening wordeb gebracht, die na schone oplevering retour wordt betaald.

3. All Breed onderdelen
a. 'All Breed' onderdelen zijn open voor alle rassen paarden en ponies.
b. All Breed onderdelen worden aangegeven op het inschrijfformulier middels de term 'All Breed' in het show-onderdeel
c. Om deel te nemen aan de All Breed Classes hoef je geen lid te zijn van de Appaloosa Horse Club of van de American Appaloosa Horse Club Holland. Het paard hoeft niet geregistreerd te zijn.
d. Indien de ruiter geen lid is van de American Appaloosa Horse Club Holland, zijn wel de hogere inschrijfkosten verschuldigd.
e. Beoordeling van de All Breed onderdelen is volgens het geldende ApHC rulebook, met uitzondering van de leeftijdsregel voor het rijden van het paard met 2 handen. Ieder paard, ongeacht leeftijd, dat gereden wordt met een toegestaan Hackamore / Snaffle bit, mag met 2 handen gereden worden.

3A. Mixed Breeds onderdelen

a. ‘Mixed Breeds’ onderdelen zijn open voor paarden met registratie van de ApHC, de DAWRA, APHA of de AQHA; Mixed Breeds onderdelen worden aangegeven op het inschrijfformulier middels de term ‘Mixed Breeds’ in het show-onderdeel
b. Beoordeling van de Mixed Breeds onderdelen is volgens het geldende ApHC rulebook, met uitzondering van de leeftijdsregel voor het rijden van het paard met 2 handen. Ieder paard, ongeacht leeftijd, dat gereden wordt met een toegestaan Hackamore / Snaffle bit, mag met 2 handen gereden worden.
c. In die gevallen waar voor een Mixed-Breeds klasse het officieele certificaat van het paard niet overlegd kan worden beslist het show-management of deelname aan Mixed-breeds onderdeel is toegestaan. d. Deelnemers aan “Walk & Trot” onderdelen rijden met een cap.
e. Een combinatie van ruiter en paard die start in een “Walk & Trot” onderdeel kan in diezelfde combinatie alleen starten in andere “Walk & Trot” rijonderdelen; dus niet in niet-“Walk & Trot” onderdelen. Halter onderdelen en In-hand onderdelen zijn wel toegestaan.

4. De Wedstrijd
a. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd binnenkomen in de wedstrijdarena. Hou er ook rekening mee dat niet alle uitgeschreven onderdelen verreden hoeven te worden; bijvoorbeeld omdat er geen inschrijvingen zijn.
b. Het dragen van het startnummer en een cap / westernhoed in de inrij- en wedstrijdarena is verplicht.
c. Het dragen van een cap voor jeugd-deelnemers tot 18 jaar is verplicht. Voor overigen is het optioneel.
d. De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor ten allen tijde dopingcontrole uit te voeren.
e. Op paarden van twee jaar en jonger mag in de inrij- en wedstrijdarena niet worden gereden.
f. Showen met ongeoorloofde uitrusting/tack is niet toegestaan en zal uitsluiting van de show tot gevolg hebben, zonder teruggaaf van betaalde bedragen voor deelname.

5. Annuleringen
a. Indien het paard niet in staat is om deel te nemen aan de wedstrijd / evenement, dient een veterinaire verklaring overlegd te worden. Indien de ruiter niet in staat is om deel te nemen aan de wedstrijd / evenement, dient een doktersverklaring overlegd te worden. Alleen na overlegging van een veterinaire of doktersverklaring, wordt het inschrijfgeld niet in rekening gebracht. In alle andere gevallen dienen het volledige inschrijfgeld en de administratie kosten voldaan te worden. Kosten voor boxen dienen altijd voldaan te worden.
b. In situaties waarin de jury bepaalt dat het paard niet in staat is om aan de wedstrijd deel te nemen, of de deelnemer om andere redenen van deelname wordt uitgesloten bijvoorbeeld als er gebruik wordt gemaakt van ongeoorloofde uitrusting / tack  blijft het gehele inschrijfgeld (inclusief administratiekosten en kosten voor boxen) voor alle onderdelen waarvoor is ingeschreven verschuldigd.

6. Titel: Nederlands Kampioen (alleen van toepassing bij Nerderlands Kampioens wedstrijd)
a. De titel Nederlands Kampioen wordt toegekend voor de American Appaloosa onderdelen van de show.
b. Deze titel Nederlands Kampioen wordt toegekend aan de winnende combinatie ruiter en paard van die klasse indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
a. er minimaal 3 deelnemers in de klasse zijn gestart
b. de winnende ruiter van Nederlandse afkomst is
c. de winnaar niet van Nederlandse afkomst is, behoudt deze wel de plaatsing. Echter de eerst geplaatste ruiter van Nederlandse afkomst wordt aangemerkt als Nederlands Kampioen.
c. De titel Nederlands Kampioen wordt niet toegekend aan de Allround Champion en / of de Reserve Champion.

7. Titel: Grand Champion, Reserve Champion, AllRound Champion AllRound Reserve Champion
a. Voor de titels Grand Champions en Reserve Champions worden de regels van de ApHC gehanteerd:
b. Kort samengevat:
i. Deze titels Grand Champion en Reserve Champion worden toegekend in de halteronderdelen per geslachtsklasse, zijnde mares, geldings and stallions.
ii. Daarnaast wordt de titel Allround Champion en Allround Reserve Champion berekend over de American Appaloosa onderdelen van de show, behalve de Halterklasse Most Colorful.
iii. De behaalde punten binnen de klassen (behalve de Halterklasse Most Colorful) worden per combinatie van ruiter en paard opgeteld. De winnaar wordt bepaald aan de hand van de meest behaalde punten.
iv. Om de titel Allround Champion of Allround Reserve Champion te kunnen behalen moet in minimaal 3 onderdelen gestart zijn en de ruiter dient lid te zijn van de American Appaloosa Horse Club Holland.
v. Voor het berekenen van de AllRound Champion en Reserve Champion tellen futurity onderdelen niet mee.
c. Aan de titel AllRound Champion en Allround Reserve Champion wordt geen titel Nederlands Kampioen toegekend.
d. Indien er tijdens een show 3 of meerdere 'All Breed' onderdelen zijn verreden, zal voor de All Breed klassen een aparte AllRound Champion en AllRound Reserve Champion worden bepaald volgens de punten telling als hierboven opgenomen.
e. De punten die door ruiters met een Appaloosa in de All Breed klassen zijn gewonnen, tellen alleen mee voor het bepalen van de 'All Breed' champions en niet bij de 'American Appaloosa Champions'.

8. Prijzen
a. Tijdens een show kunnen per onderdeel verschillende prijzen en gebruiksartikelen toegekend worden. Voorbeelden zijn: linten, bekers, medailles, halster, voer, poetsmiddelen, e.d.
b. De methode van toekenning van deze prijzen is voorbehouden aan de organisatie van de show.
c. Over de manier van toekennen van deze prijzen kan niet gediscussierd of gecorrespondeerd worden.

 

9. Jackpot onderdelen
a. Inschrijven op jackpot onderdelen kan alleen indien in minimaal 2 andere niet-jackpot onderdelen wordt ingeschreven.
b. De percentages zoals genoemd worden uitgekeerd volgens WRAN berekeningsmodel.
c. Bijschrijvingen van Jackpot onderdelen kan tot circa 10 minuten vóór aanvang van deze Jackpot klasse.
d. Jackpot onderdelen tellen niet mee bij het berekenen van de titel AllRound Champion and AllRound Reserve Champion.

 

10. Leadline classes
a. The exhibitor will be judged on his or her basic position in the saddle: Hand position, seat position, and back position. The horse must be led and controlled by an adult (over 18 years of age). A lead rope of at least six feet (1.83 m) long must be attached to the halter that is under or over the bridle so that while the exhibitor is on the rail the horse is controlled by the adult.
b. The lead-rope may never be in contact with the skin and / or coat of the horse; this also applies to a chain that may be connected to the end of the rope.
c. The adult should not aid the exhibitor; the adult should only keep the horse under control.
d. The person leading the horse is to be dressed in accordance with the exhibitor.
e. The exhibitor shall ride western in this class. All horses shall be ridden two-handed in an acceptable snaffle bit or hackamore/bosal.
f. This class is limited to exhibitors in the age of 6 to 10 (inclusive) years old.
g. When riding the horse, exhibitors shall always ware a cap.

11. Opmerkingen en Klachten
a. Eventuele opmerkingen/klachten kunnen aan de show-organisatie dan wel bij het AAHCH-bestuur kenbaar gemaakt worden, met gefundeerde vermelding van de details van de klacht.
b. Na onderzoek van de klachten, zal het AAHCH-bestuur een beslissing nemen en deze meedelen aan degene die de klacht heeft aangemeld.

 
Awards en Certificaten

De AAHCH reikt jaarlijks een "High Point Horse Award" en certificaten uit aan de hand van behaalde punten tijdens Appaloosa wedstrijden in Nederland.

De High Point Horse Award wordt uitgereikt aan het paard dat de meeste punten heeft behaald in een kalenderjaar (volgens ApHC puntentelling). Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de wedstrijden bekend gemaakt die meetelen voor deze Award.

Voor de certificaten tellen alle Appaloosa wedstrijden van de AAHCH mee. De certificaten reiken we uit aan de ruiter/paard combinatie die de meeste punten op een bepaald onderdeel over een heel kalenderjaar heeft gehaald.

Awards 2011

alt

alt


High Point Horse Title 2010 = Beeld: Nadieh Haarsma met Day of Ruby

Internationale top 10 finalisten:

  • Open Hunter in Hand Mares: Fenny van Wageningen en Svetlana Henke

                 (1x Nederland, 5x Canada, 1x Italië, 2x Duitsland, 4x Frankrijk, 1x Oostenrijk)

  •  Open Senior Hunter under Saddle: Monique Verberne

                 (1x Nederland, 6x Canada, 1x Oostenrijk, 2x Duitsland)

  •  Open 3 year old Geldings: Yvonne Jacobs

                 (1x Nederland, 2x Canada, 1x Oostenrijk, 1x Duitsland,2x Zweden, 1x UK, 1x Tsjechië)

alt alt alt alt alt alt alt

Certificaten AAHCH-wedstrijden

Two year old mares

Wendy Bathoorn – WH She As Brown As Sugar  1 punt

Three year old mares

Fenny van Wageningen – Aimee’s Rainy Goer  1 punt

Three and  over mares

Nadieh Haarsma – Day of Ruby 4 punten

Aged mares

Fenny van Wageningen – Sunflower Blue Jeans 8 punten

Three year old geldings

Yvonne Jacobs – Ruff River Dance 2 punten

Aged geldings

Herman van de Keuken – Special Inviedation 10 punten

Most colorful at Halter

Herman van de Keuken – Special Inviedation 12 punten

Showmanship at Halter

Mariette Lammers – Barons Red Blossom 9 punten

Hunter in hand geldings

Tiny van Rijsinge – Ima Dancing Jewel 3 punten

Hunter in hand mares

Fenny van Wageningen – Sunflower Blue Jeans 10 punten

Hunter under Saddle AA

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 15 punten

Hunter under Saddle Non pro

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 3 punten

Hunter under Saddle Novice Non pro

Suzanne Hersbach – Lucks Moonlight Too 1 punt

Hunt Seat Equitation

Nadieh Haarsma – Day of Ruby 8 punten

Hunt Seat Equitation non-pro

Mariette Lammers – Barons Red Blossom 1 punt

In Hand Trail

Herman van de Keuken – Special Inviedation 2 punten

Western Pleasure AA

Monique Verberne – US HD Sweet Dream19 punten

Western Pleasure non Pro

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 2 punten

Trail AA

Mariette Lammers – Barons Red Blossom 15 punten

Trail non-pro

Mariette Lammers – Barons Red Blossom 2 punten

Western Equitation

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 13 punten

               

Certificaten niet-AAHCH wedstrijden

Most Colorful

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 7 punten

Most Colorful Non pro

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 12 punten

Showmanship at Halter Non pro

Mariette Lammers – Barons Red Blossom 4 punten

Hunter in Hand Geldings

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 9 punten

Hunt Seat Equitation Non pro

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 22 punten

Hunter under Saddle non pro

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 7 punten

Bareback Equitation non pro

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 4 punten

Western Equitation Non pro

Mariette Lammers – Barons Red Blossom 7 punten

Western Pleasure Non pro

Monique Verberne – US HD Sweet Dream 15 punten

Showmanship at Halter

Mariette Lammers – Barons Red Blossom 13 punten

_____________


High Point Horse Awards 2010

Jaar Paard Aantal punten
2009 US HD Sweet Dream / Monique Verberne 13,5
2008 US HD Sweet Dream / Monique Verberne 15
2007 Barons Red Blossom / Mariette Lammers 6,5
2006 Rockyoursoxoff / Heleen Burghout 15,5
2005 Rockyoursoxoff / Heleen Burghout
2004 Ima Glamourboy Too / Nicole Schuinder 17
2003 Sunflower's Joys Jazz / Marieke van den Berg
Invied / Wiebe Lise
7


Certificaten AAHCH-wedstrijden 2010

Weanling fillies: GJ Nijhof – Emily Striple T 1 punt

Three year old mares: Stephanie Nieuwerth – Yentl Moonvitation 1 punt

Aged mares: Fenny van Wageningen – Sunflower Blue Jeans 9 punten

Two year old geldings: Desiree Jager – TT's Wise Guy 2 punten

Three year old geldings: Wiebe Lise – Invidational 3 punten

Aged geldings: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 3 punten

Most colorfull at Halter: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 12 punten

Showmanship at Halter: Nadieh Haarsma – Day of Ruby 8 punten

Hunter in hand geldings: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 2 punten

Hunter in hand mares: Fenny van Wageningen – Sunflower Blue Jeans 8 punten

Hunter under Saddle: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 11 punten

Hunt Seat Equitation: Nadieh Haarsma – Day of Ruby 11 punten

In Hand Trail: Herman van de Keuken – Special Inviedation 1 punten

In Hand Trail: Joyce Veldhuis-Rustwijk – Master Cout Skips SMC 1 punten

Western Pleasure: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 18 punten

Trail: Esther Mathijssen- PR Blue Eyed Miracle 10 punten

Western Equitation: Nadieh Haarsma – Day of Ruby 13 punten

Western Equitation: Marieke van den Berg – Sunflower Joy's Jazz 13 punten

Western Riding: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 1 punt

Reining: Rien Versteeg – Okies Pride and Joy 4 punten

Reining: Marjon Lelyveld – Sunflower Joy's Diamond 4 punten

Certificaten niet-AAHCH wedstrijden

Nadieh Haarsma met Day of Ruby behaalde in de jeugdklassen de

volgende certificaten:

Showmanship at halter 34 punten

Hunter under Saddle 45 punten

Hunt Seat Equitation 1 punt

Western Pleasure 25 punten

Western Equitation 26 punten

Trail 27 punten

Overige certificaten niet-AAHCH wedstrijden:

Hunt Seat Equitation: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 17 punten

Hunter under Saddle: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 14 punten

Hunter under Saddle: Mariette Lammers – Barons Red Blossom 14 punten

Western Equitation: Mariette Lammers – Barons Red Blossom 14 punten

Western Pleasure: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 46 punten

Showmanship at Halter: Mariette Lammers – Barons Red Blossom 13 punten

Trail: Carla Romkes – Quincy Mayflower 21 punten

Halter Geldings: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 17 punten

Versatile Horse: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 6 punten

Hunter in Hand Geldings: Monique Verberne – US HD Sweet Dream 9 punten